THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên đơn vị: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang (TIGISTAS)

- Địa chỉ: 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ tho

- Điện thoại:  0733.976.463

- Số Fax:  0733.976.463

- Email:  bvntdtg@yahoo.com.vn

- Website: bvntd.tiengiang.gov.vn

- Thông tin Lãnh đạo Hội:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Lưỡng

+ Chức vụ: Chủ tịch

- Điện thoại:  0913.962.800

- Email: bvntdtg@yahoo.com.vn