HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH TIỀN GIANG

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Hội có chức năng, nhiệm vụ:

1.Đoàn kết tập hợp hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các kiến thức về tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hội viên nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo ra những hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3.Tuyên truyền, giáo dục, người tiêu dùng về những quyền và trách nhiệm của họ, hướng dẫn tiêu dùng lành mạnh như tiêu dùng tiết kiệm, khuyến khích tiêu dùng nội địa, bảo đảm môi sinh, môi trường tiêu dùng…tổ chức giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình.

4.Tham gia ý kiến và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, phương hướng kế hoạch và biện pháp nhằm phát triển công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5.Hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan tới tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các hội quần chúng trong nước và các tổ chức nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, người tiêu dùng có những quyền và trách nhiệm sau:

Về quyền:

+ Quyền thỏa mãn những nhu cầu cơ bản;

+ Quyền được an toàn; + Quyền được thông tin;

+ Quyền được lựa chọn; + Quyền được lắng nghe;

+ Quyền được khiếu nại và bồi thường;

+ Quyền được giáo dục về tiêu dùng;

+ Quyền được hưởng môi trường tốt đẹp và lành mạnh.

Về trách nhiệm:

+ Tự bảo vệ mình trong tiêu dùng;

+ Nâng cao kiến thức về tiêu dùng;

+ Phát hiện, tố giác hành vi gian dối trong sản xuất kinh doanh;

+ Cảnh báo cho cộng đồng về hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo;

+ Cùng nhau bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo đó, khi quyền lợi bị xâm phạm người tiêu dùng cần:

+ Khiếu nại đến nhà sản xuất, kinh doanh;

+ Khiếu nại đến Văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Tiền Giang;

+ Khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Khiếu nại ra tòa có thẩm quyền để đòi bồi thường.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ:

Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073. 3976 463 – 3873 269 Fax: 073. 3976 463