CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch: Nguyễn Văn Lưỡng


Điện thoại: (073) 3976.463 – 0913.962.800
Email: bvntdtg@yahoo.com.vn

 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hữu Hạnh

Điện thoại: 073.3872.174 – 0909.745.547
Email: nguyenthihuuhanh@tiengiang.gov.vn 
 

 

2. Văn phòng Tư vấn tiêu dùng và Giải quyết khiếu nại

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nga


Điện thoại: (073) 3976.463 – 0918.435.532
Email: bvntdtg@yahoo.com.vn
 

 

3. Văn phòng Tỉnh Hội

Chánh Văn phòng: Trần Quốc Cường


Điện thoại: (073) 3976.463 – 0918.800.679
Email: trancuongmytho@yahoo.com.vn