Các thông tin khác

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày Đại hội 01 tháng 10 năm 2008.

- Cơ sở vật chất: Trụ sở Văn phòng làm việc riêng trong khuôn viên Sở Công Thương Tiền Giang, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động, trang bị phương tiện máy móc thiết bị làm việc.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang là tổ chức xã hội tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của những tổ chức, cá nhân; hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trính độ nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang; thành viên của Hội Người cao tuổi; đồng thời là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.