Điều lệ hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tiền Giang

ĐIỀU LỆ

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2393 /QĐ- UBND ngày 8 tháng 10 năm 2013)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng:

1.Tên tiếng Việt: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang, gọi tắt là Hội Bảo vệ người tiêu dùng Tiền Giang.

2.Viết tắt là TIGISTAS (sau đây gọi tắt là Hội)

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích:

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tiền Giang là một tổ chức tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, tổ chức, cá nhân, hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tư vấn, hòa giải bảo vệ người tiêu dùng.

Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Tiền Giang, đồng thời là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS)

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở.

1.Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại số: 17-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho,tỉnh,Tiền,Giang.Số điện thoại: 0733976463; Email: bvntdtg@yahoo.com.vn ; Website:www.hoibaovenguoitieudungtg.com; Fax: 073 3976463

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động.

1. Hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn người tiêu dùng và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nội vụ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động.

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II: QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn.

1. Tuyên truyền mục đích của Hội. 

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội. đối ngoại có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dư án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc về lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các vấn đề có liên tới sự phát triển của Hội và lĩnh vực hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ hội viên trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn nhiệm vụ của nhà nước giao.

Điều 7. Nhiệm vụ.

1. Chấp hành các quy định có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm thương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc quyền và lợi ích hợp pháp, cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng phát triển đất nước.

3. Phổ biến huấn luyện cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện cho hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

9. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hội viên và ngoài xã hội, nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo ra những hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng. nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh.

10. Tuyên truyền, giáo dục người tiêu dùng về những quyền và trách nhiệm của họ, hướng dẫn tiêu dùng lành mạnh như tiêu dùng tiết kiệm, khuyến khích tiêu dùng nội địa, bảo vệ môi sinh, môi trường trong tiêu dùng…. tổ chức giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình.

11. Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những biện pháp nhằm phát triển công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

12. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan tới tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng, với các hội quần chúng trong nước và các tổ chức nước ngoài theo quy định của Pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

13. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, làm cho Hội thực sự nơi thu thập thông tin, nắm được yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng.

14. Hướng dẫn cho người tiêu dùng khi có yêu cầu; tiếp nhận hòa giải những khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

15. Đại diện cho người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang khiếu nại tới tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; tố cáo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; hoặc tự khởi kiện vì lợi ích công cộng.

16. Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

17. Độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố khảo sát, thử nghiệm chất lượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện; thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này; lựa chọn các hình thức thích hợp để lấy ý kiến về những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân. Đề nghị cơ quan nhà nước xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

18. Thực hiện các hoạt động gắn nhiệm vụ nhà nước giao.

19. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, pháp luật lĩnh vực có liên quan và cung cấp kiến thức tiêu dùng.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật và của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang.

21. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan, các Hội quần chúng trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên cơ sở tôn chỉ mục đích của Hội theo quy định pháp luật.

Chương III: HỘI VIÊN

Điều 8. Hội  viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hội gồm có hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự;

a) Hội viên chính thức: Công dân Việt Nam có đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tán thành Điều lệ hội, tự nguyện tham gia công tác Hội, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Hội đều có thể xin gia nhập Hội và trở thành hội viên chính thức của Hội;

b) Hội viên liên kết, Hội viên danh dự: Những cá nhân, tổ chức, không trực tiếp hoạt động cho Hội, nhưng có những hoạt động ủng hộ, giúp đỡ Hội hoạt động có thể được công nhận là hội viên liên kết, hội viên danh dự.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động  do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.

8. Được ra khỏi Hội xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội

Thể thức vào Hội viên, ra hội được quy định:

a) Việc vào Hội hội viên tán thành Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang và có đơn xin tham gia làm hội viên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang;

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang ra quyết định công nhận hội viên theo quy định của Điều lệ;

- Khi vào Hội phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người hội viên theo quy định của Điều lệ.

b) Việc ra Hội: Phải có đơn xin ra khỏi Hội nói rỏ lý do; Hội viên vi phạm Điều lệ đã được nhắc nhỡ nhiều lần không khắc phục.

Chương IV: TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội

1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành Hội.

3. Ban Thường vụ Hội.

4.Ban Kiểm tra Hội.

5. Văn phòng, các ban chuyên môn: Văn phòng Tỉnh hội, Văn Phòng tư vấn và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

6. Các tổ chức trực thuộc Hội: Câu Lạc bộ nữ, Câu Lạc bộ Nông dân Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tiểu Ban thị trường, Tiểu Ban chất lượng hàng hóa, Tiểu Ban tuyên truyền, Tiểu Ban Pháp chế.

Điều 13. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triêu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu; Đại hội toàn thể hoặc Đại biểu được tổ chức khi có trên ½ ( một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên ½ (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a). Thảo luận và thông qua báo cáo nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội.

b). Thảo luận và thông qua Điều lệ; (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể Hội;

c). Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo tài chính của Hội;

d). Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;

đ). Các nội dung khác;

e). Thông qua Nghị quyết Đại hội;

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội;

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải có quá ½ (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội

1. Ban Chấp hành do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình công tác hằng năm của Hội;

d) Quyết định tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/3 so với số lượng Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 2 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên quá bán tổng số ủy viên Ban Chấp hành;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có quá bán số ủy viên Ban Chấp hành tham dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

đ) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên quá bán tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp có số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của chủ tịch Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai nghị quyết Đại hội, Điều lệ hội; tổ chức thực hiện nghị quyết , quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội theo quyết định của Ban Chấp hành; quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Thường vụ mỗi quý họp một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của chủ tịch Hội hoặc trên ½ tông số ủy viên Ban Thường vụ;

c) Các cuộc họp Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên ½ số ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên quá bán tổng số ủy viên Ban Thương vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của chủ tịch Hội.

Điều 16. Thường trực Hội gồm:

- Chủ tịch, các phó chủ tịch và thư ký giải quyết công việc hàng ngày của Hội và các công việc khác theo sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành về nhiệm vụ được phân công;

- Thư ký được điều hành công việc thường xuyên, ký các văn bản của Hội theo sự phân công của thường trực Hội;

- Văn phòng Hội chịu trách nhiệm giúp Thường trực Hội điều hành các công việc hàng ngày của Hội giúp chủ tịch chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các công việc khác theo sự phân công.

Điều 17. Ban Kiểm tra Hội

1. Ban Kiểm tra Hội gồm trưởng ban, phó ban và số ủy viên do đại hội bầu ra. Số lượng cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a) Kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gởi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 18. Chủ tịch, phó chủ tịch Hội

1. Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số ủy viên Ban Thường vụ. Tiêu chuẩn chủ tịch do ban Chấp hành quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

b) Chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.

c) Chủ trì các phiên họp Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một phó chủ tịch Hội.

3. Phó chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số ủy viên Ban Thường vụ. Tiêu chuẩn phó chủ tịch do Ban Chấp hành quy định.

Phó chủ tịch giúp chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội và pháp luật lĩnh vực công việc được chủ tịch phân công hoặc ủy quyền. Phó chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Chương V: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 19. Chia; Tách; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên Hội thực hiện theo Bộ luật dân sự. quy định của pháp luật về Hội, nghị quyết Đại hội hoặc quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI: TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 20. Tài chính, tài sản của Hội

1.Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:

- Các khoản hỗ trợ của nhà nước;

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hằng năm của hội viên;

- Thu từ các nguồn hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ của nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao;

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi cho hoạt động nhiệm vụ của Hội;

- Tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công tác Hội

- Chi thuê trụ sở làm việc, xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản theo quy định của Ban Chấp hành;

- Các khoản chi khác cần thiết do Ban Thường vụ hoặc Thường trực Hội quyết định;

- Căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Hội xây dựng trình Ban Thường vụ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở pháp lý và điều hành thực hiện.

1. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm Trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; và được nhà nước hỗ trợ.

Điều 21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội

1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính,tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

4. Tài chính của Hội được quản lý theo chế độ kế toán hiện hành của nhà nước.

Chương VII: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

1. Tổ Chức đơn vị trực thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 23. Kỷ luật

1. Tổ chức đơn vị trực thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì được góp ý, nhắc nhở, phê bình trước khi thi hành kỷ luật bằng hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ;

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Chỉ có Đại hội đại biểu toàn tỉnh của mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được quá bán số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Hội này gồm có VIII chương, 25 Điều đã được Đại hội đại biểu toàn tỉnh lần thứ II của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang và có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI BVQLNTDTG